Καλλυντικά Προϊόντα Φροντίδα Προσώπου

Στάδιο Ενεργοποίησης Στάδιο Θεραπείας
 
 
 
 
 
 
 
  Τελικοί Οροί

Sérum de teint

The Sérums de teint perfectly combine skincare product performance and ideal makeup product coverage.

Thanks to their long-lasting hydrating action, the epidermis feels comfortable all day long, without any sensations of tightness. Their unifying and protecting active ingredients provide them with incredible photo-protecting and unifying properties. The skin breathes and the complexion is bright and full of radiance, for a guaranteed “healthy glow” effect.

Direction for use: Using your finger or the brush, dab onto clean and dry skin (forehead, nose, cheeks, chin) after your daily skincare product. Delicately spread out from the center to the outside of the face, neck and décolleté for a natural finish.

 


Sérum de teint